Australian Flag Canadian Flag Netherlands Flag UK Flag USA Flag

Voorwaarde & Condities

 

1 Definities en Interpretatie

In deze omstandigheden, tenzij de context anders vereist:

1.1 "koper": de persoon die koopt of ermee instemt om de goederen van de verkoper te kopen;

1.2 'Voorwaarden' wordt verstaan de termen en voorwaarden van de verkoop in dit document en eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk door de verkoper overeengekomen zijn;

1.3 'Consument' heeft dezelfde betekenis als in de Unfair Contract Terms Act 1977 artikel 12 zoals gewijzigd en / of de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Regulations 1999 Regulation 3 (1);

1.4 Lever datum: de datum wanneer door de verkoper de goederen geleverd moeten worden;

1.5 "goederen": de artikelen die waar de koper mee in stemt om te kopen van de verkoper;

1.6 'Prijs': de prijs voor de Goederen exclusief vervoer, verpakking, verzekering en BTW;

 

1.7 'Verkoper' Een dealer of verkooppunt van Warrior Lieren Nederland.

1.8 Alle rubrieken zijn voor het gemak van enige referentie voorzien en doen geen afbreuk aan de bouw van dit contract.

1.9 De bepalingen van dit contract  kan komen te vervallen of onuitvoerbaar worden aan de omvang van een dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid scheidbaar worden geacht.

1.10 Geen ontheffing door de verkoper (expliciete of impliciete) bij de handhaving van een van haar rechten op grond van deze overeenkomst doet afbreuk aan haar recht om dit te doen in de toekomst.

 

2 Voorwaarde van toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper, met uitsluiting van alle andere voorwaarden met inbegrip van eventuele voorwaarden die de koper kan toe te passen in een inkooporder, orderbevestiging of soortgelijke document.

2.2 Bij alle bestellingen voor goederen wordt geacht een aanbod van de koper om goederen op grond van deze Voorwaarden te kopen.

2.3 Het plaatsen van een bestelling bij de leverancier wordt gezien als overtuigend bewijs van aanvaarding van deze Voorwaarden van de koper.

2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden (inclusief eventuele speciale voorwaarden en tussen partijen overeengekomen voorwaarden) zijn van toepassing, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper.

 

3 De Goederen

3.1 De hoeveelheid en beschrijving (met specificatie) van de goederen zijn dezelfde als in het reclamemateriaal van de verkoper.

3.2 De verkoper kan van tijd tot tijd veranderingen in de specificatie van de goederen die nodig zijn om te voldoen aan alle geldende veiligheidseisen of wettelijke eisen of die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of geschiktheid.

 

4 Garanties en aansprakelijkheid

4.1 De Verkoper garandeert dat het geleverde op het moment van levering overeenkomt met de beschrijving gegeven door de verkoper.

4.1.1 Alle producten worden standaard geleverd met 1 jaar garantie op fabricage, tenzij anders vermeld. Garanties dekken mechanische en elektrische storingen indien direct gerelateerd aan het vervaardigde product, dit is exclusief slijtage, gebruiker of bedieningsfouten.

4.1.2 Alle defecte producten die in de garantieperiode moet worden teruggestuurd naar Warrior Lieren Nederland voor Inspectie. Naar aanleiding van de inspectie van het item zal worden gerepareerd of vervangen door de verkoper op basis van het inspectierapport.

4.1.3 Indien ondeugdelijke producten ontvangen worden of defect gaan binnen 14 dagen na factuurdatum is de verkoper van Warrior Lieren Nederland verplicht het item gratis om te ruilen.

4.1.4 Alle producten die defect gaan binnen 30 dagen na de aankoopdatum , heeft de klant het recht om te annuleren en volledige terugbetaling van de kosten van alleen het item te vragen. Dit kan tot 28 dagen in verwerk tijd in beslag nemen, afhankelijk van de bank en de betaling type.

5 Tenzij de koper is die optreedt als consument: 


5.1 alle andere garanties, voorwaarden of voorwaarden of impliciet of expliciet, en of die door de verkoper, haar agenten of anderszins, met betrekking tot geschiktheid voor het doel, de kwaliteit of de conditie van de Goederen, expliciet of impliciet door de wet of anderszins zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet;

5.2 in het geval van schending van dit contract door de verkoper zal in geen geval de aansprakelijkheid van de verkoper hoger zijn dan de prijs van de goederen.

5.3 In geen geval zal de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor eventueel latere kosten dan de prijs van de goederen.

  

Contact
Tel: +31 (0) 499-372911
Email: info@warriorlieren.nl
Fax:
© Warrior Lieren Nederland